1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen FashionDolls en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.2 FashionDolls heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 FashionDolls zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Een overeenkomst tussen FashionDolls en de klant komt tot stand door de bevestiging van FashionDolls van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Fashion Dolls.
2.3 In het geval van een bestelling van € 50,= of meer of in ieder ander geval waarin FashionDolls het nodig acht, kan FashionDolls telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. FashionDolls houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
2.4 Het op de website aangegeven aantal leverdagen van de bestelde producten is slechts een indicatie, waar FashionDolls in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.
2.6 Na het definitief maken van de bestelling, neemt FashionDolls de bestelling zo spoedig mogelijk in productie. De klant kan de bestelling dan niet meer annuleren noch de overeenkomst ontbinden.
2.5 FashionDolls houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgave van redenen.
2.6 FashionDolls behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door FashionDolls via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan FashionDolls te betalen.
3 Prijzen en betaling
3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Fashion Dolls worden gecorrigeerd.
3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.
3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
3.4 Prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief accijns, inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
3.5 Fashion Dolls houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
4 Thuisbezorgen
4.1 Leveringen aan huis van bestelde producten zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland.
4.2 Bij leveringen aan huis wordt door FashionDolls een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal bestelde producten en wordt duidelijk aangegeven in de bevestigingsmail.
4.3 Het risico tijdens het transport is voor de klant behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
4.4 De klant kan de bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door FashionDolls aangegeven wordt.

5 Retour
5.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Fashion Dolls te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
5.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via email) aan FashionDolls te melden. De klant kan de producten terugsturen waarbij de kosten door de klant gedragen worden.
5.3 Indien de klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Fashion Dolls heeft herroepen, zal FashionDolls deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat FashionDolls de door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
5.4 FashionDolls behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van FashionDolls of de leverancier van de producten) is beschadigd.
6 Klachten
De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan FashionDolls (e-mail- adres, telefoon- en faxnummer staan op de website vermeld). FashionDolls zal binnen tien werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
7 Overig
7.1 Communicatie tussen FashionDolls en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door FashionDolls opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
7.2 FashionDolls stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
7.3 FashionDolls stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
• naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie privacybeleid)
• de belangrijkste kenmerken van de producten
• de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
7.4 FashionDolls streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
7.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacyreglement van FashionDolls en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
8 Aansprakelijkheid en schade
8.1 FashionDolls is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van FashionDolls ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
8.2 FashionDolls is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
8.3 FashionDolls en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop FashionDolls en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.
9 Slotbepaling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

 

1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Fashion Dolls en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.2 Fashion Dolls heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Fashion Dolls zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Een overeenkomst tussen Fashion Dolls en de klant komt tot stand door de bevestiging van Fashion Dolls van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Fashion Dolls.
2.3 In het geval van een bestelling van € 50,= of meer of in ieder ander geval waarin Fashion Dolls het nodig acht, kan Fashion Dolls telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Fashion Dolls houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
2.4 Het op de website aangegeven aantal leverdagen van de bestelde producten is slechts een indicatie, waar Fashion Dolls in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.
2.6 Na het definitief maken van de bestelling, neemt Fashion Dolls de bestelling zo spoedig mogelijk in productie. De klant kan de bestelling dan niet meer annuleren noch de overeenkomst ontbinden.
2.5 Fashion Dolls houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgave van redenen.
2.6 Fashion Dolls behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door Fashion Dolls via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan Fashion Dolls te betalen.
3 Prijzen en betaling
3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Fashion Dolls worden gecorrigeerd.
3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.
3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
3.4 Prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief accijns, inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
3.5 Fashion Dolls houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
4 Thuisbezorgen
4.1 Leveringen aan huis van bestelde producten zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland.
4.2 Bij leveringen aan huis wordt door Fashion Dolls een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal bestelde producten en wordt duidelijk aangegeven in de bevestigingsmail.
4.3 Het risico tijdens het transport is voor de klant behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
4.4 De klant kan de bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door Fashion Dolls aangegeven wordt.

5 Retour
5.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Fashion Dolls te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
5.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via email) aan Fashion Dolls te melden. De klant kan de producten terugsturen waarbij de kosten door de klant gedragen worden.
5.3 Indien de klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Fashion Dolls heeft herroepen, zal Fashion Dolls deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Fashion Dolls de door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
5.4 Fashion Dolls behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Fashion Dolls of de leverancier van de producten) is beschadigd.
6 Klachten
De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan Fashion Dolls (e-mail- adres, telefoon- en faxnummer staan op de website vermeld). Fashion Dolls zal binnen tien werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
7 Overig
7.1 Communicatie tussen Fashion Dolls en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Fashion Dolls opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
7.2 Fashion Dolls stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
7.3 Fashion Dolls stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
• naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie privacybeleid)
• de belangrijkste kenmerken van de producten
• de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
7.4 Fashion Dolls streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
7.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacyreglement van Fashion Dolls en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
8 Aansprakelijkheid en schade
8.1 Fashion Dolls is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Fashion Dolls ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
8.2 Fashion Dolls is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
8.3 Fashion Dolls en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Fashion Dolls en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.
9 Slotbepaling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2020 FashionDolls® Collection | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.